Pages

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram in Bengali

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram – Bengali Lyrics (Text)

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram – Bengali Script

ষডাননং চংদনলেপিতাংগং মহোরসং দিব্য়ময়ূরবাহনম |
রুদ্রস্য়সূনুং সুরলোকনাথং ব্রহ্মণ্য়দেবং শরণং প্রপদ্য়ে || 1 ||

জাজ্বল্য়মানং সুরবৃংদবংদ্য়ং কুমার ধারাতট মংদিরস্থম |
কংদর্পরূপং কমনীয়গাত্রং ব্রহ্মণ্য়দেবং শরণং প্রপদ্য়ে || 2 ||

দ্বিষড্ভুজং দ্বাদশদিব্য়নেত্রং ত্রয়ীতনুং শূলমসী দধানম |
শেষাবতারং কমনীয়রূপং ব্রহ্মণ্য়দেবং শরণং প্রপদ্য়ে || 3 ||

সুরারিঘোরাহবশোভমানং সুরোত্তমং শক্তিধরং কুমারম |
সুধার শক্ত্য়ায়ুধ শোভিহস্তং ব্রহ্মণ্য়দেবং শরণং প্রপদ্য়ে || 4 ||

ইষ্টার্থসিদ্ধিপ্রদমীশপুত্রম ইষ্টান্নদং ভূসুরকামধেনুম |
গংগোদ্ভবং সর্বজনানুকূলং ব্রহ্মণ্য়দেবং শরণং প্রপদ্য়ে || 5 ||

য়ঃ শ্লোকপংচমিদং পঠতীহ ভক্ত্য়া
ব্রহ্মণ্য়দেব বিনিবেশিত মানসঃ সন |
প্রাপ্নোতি ভোগমখিলং ভুবি য়দ্য়দিষ্টম
অংতে স গচ্ছতি মুদা গুহসাম্য়মেব ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.